Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia

Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam, Tęsknota w serce się wgryza, Oczy mam pełne łez.
Julian Tuwim

 

W pierwszym powojennym roku szkolnym 1945/46 do gdyńskich szkół zapisywała się szczególnie liczna grupa uczniów. Po wojnie nauczanie wznowiło 17 szkół w mieście.

Inspektorat Szkolny stanął przed nie lada problemem. Jak pomieścić tak liczną grupę młodzieży w kilkunastu szkołach?

Potrzeba ta zrodziła decyzję o utworzeniu kolejnej publicznej szkoły powszechnej. W tym celu Zarząd Miejski wyremontował poniemiecki barak przy ul. Czołgistów (obecna Piłsudskiego).

8 stycznia 1946 roku w zaadaptowanym baraku oddano do użytku 5 prowizorycznych sal. W nowej szkole, która otrzymała kolejny numer 18, kierownictwo powierzono Stanisławowi Steerowi, repatriantowi ze Wschodu, byłemu kierownikowi szkoły we Lwowie. Ze szkoły nr 3 przeniesiono tu 600 uczniów z klas I-VI i utworzono 13 oddziałów klasowych. Pracę dydaktyczną w nowej placówce podjęło 9 nauczycieli.

W pierwszym roku po wojnie początki pracy każdej szkoły były niełatwe. Z tymi trudnościami borykała się też „Osiemnastka”. Niski poziom wiedzy spowodowany wojną utrudniał opracowanie jednolitych i obowiązujących treści nauczania. Mimo tego, podczas wizytacji na zakończenie roku szkolnego Inspektorat Oświaty uznał, że: „wyniki nauczania są zadowalające, a szkoła na właściwym poziomie”. Zły stan zdrowia (70% zagrożonych gruźlicą), ale Szkoła nie pozostała obojętna wobec takiego stanu rzeczy i rozpoczęła dożywianie swych uczniów (ciepły posiłek i tran). Nauka odbywała się w trudnych warunkach lokalowych w stosunku do liczby zapisanych uczniów i ciągłego ich wzrostu, związanego z napływem ludności do Gdyni.

Pierwszy powojenny rok szkolny zakończono wspólną uroczystością wszystkich gdyńskich szkół na placu Grunwaldzkim. Tu między innymi młodzież ze szkoły nr 18 zaprezentowała taniec góralski w strojach ludowych. W roku szkolnym 1946/1947 liczba uczniów wzrosła do 851. Uczyli się w 22 oddziałach, w tym były dwa oddziały tzw. ciągów dla dzieci opóźnionych wiekiem. Uczono w 6 salach na 4 zmiany przy skróconych lekcjach. W tych warunkach pracowało już 20 nauczycieli.

W następnym roku szkolnym systemem gospodarczym dzięki pracy dzieci, ich rodziców i pedagogów Szkoła zyskała boisko. We wrześniu 1948 r. zakończono budowę baraku przeznaczonego na salę gimnastyczną.

Na wiosnę 1949 r. młodzież przygotowała teren pod drugie boisko szkolne. Trudy, praca i cierpliwość społeczności uczniowskiej zostały nagrodzone. 1 lutego 1954 r. „Osiemnastka” otrzymała nowy, dwupiętrowy budynek przy ulicy Ignacego Krasickiego i funkcjonowała odtąd jako świecka Szkoła TPD. Mieściły się tu już gabinety lekarskie, a uczniom zapewniono stałą opiekę medyczną. O wystrój szkoły i estetykę sal dbali uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.

W 1962 r. po śmierci Stanisława Steera, pierwszego kierownika szkoły, obowiązki związane z kierowaniem szkołą przejęła mgr Maria Wochowska – nauczycielka historii. W ciągu kilku miesięcy zorganizowała gabinet geograficzny i salę prac ręcznych dla chłopców. Zostały bogato i funkcjonalnie wyposażone w pomoce i sprzęty potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 1 lutego 1963 r. władze oświatowe powołały Alfonsa Galińskiego na stanowisko kierownika Szkoły. W tym czasie rozpoczęto eksperymentalny system nauczania w gabinetach przedmiotowych. Szkoła posiadała już gabinety: biologiczny, chemiczno-fizyczny, geograficzny, robót ręcznych dla chłopców i dziewcząt. Jednocześnie organizowano gabinet historyczny, języka polskiego i rysunków.

W roku szkolnym 1965/66 funkcję kierownika szkoły objęła mgr Maria Wochowska, pełniąć ją przez kolejnych 19 lat. W roku szkolnym 1968/1969 przyszła kolej na zagospodarowanie terenów przyszkolnych. Na wąskich pasach tuż pod oknami szkoły i wzdłuż ulic założono ogródki dekoracyjne. W budynku utworzono jeszcze bardzo potrzebną salę audiowizualną. W czasie letnich wakacji przeprowadzono generalny remont sal lekcyjnych, by rok szkolny 1969/70 rozpocząć z nastawieniem na nauczanie w gabinetach przedmiotowych. Dzieci zaczęły uczyć się języka polskiego w izbie kaszubskiej wyposażonej w meble i ozdoby typowe dla checzy z Kaszub.

Przez kilka kolejnych lat Szkoła uczestniczyła w „Międzyszkolnym Konkursie Czystości”, w którym zdobywała czołowe miejsca. W maju 1975 r. przystąpiono do rozbudowy budynku szkolnego – „Osiemnastka” miała otrzymać nowe trzecie piętro. Ponieważ prace budowlane trwały ponad pół roku, zajęcia lekcyjne odbywały się w godzinach popołudniowych w gościnnych murach sąsiedniej SP nr 27. W lutym 1976 r. powrócono do powiększonego budynku.

Na wiosnę 1977 r. uczniowie, ich rodzice i nauczyciele oraz wszyscy życzliwi Szkole przystąpili do porządkowania i upiększania terenu wokół budynku szkolnego. Z pomocą Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, które zapewniło transport i fachowców oraz żołnierzy W.P. naprawiono parkany, furtki, bramy, zbudowano trybuny, bieżnie i korty tenisowe, wykonano odwodnienie boiska.

Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni Miejskiej w Gdyni ofiarowało szkole dużą ilość sadzonek róż, krzewów i drzew do obsadzenia rabat w ogrodzie. Rośliny skalne posadzono na skarpach wokół szkoły. Kiedy rozbudowano duże osiedle Obłuże jedyna tamtejsza szkoła nie była w stanie pomieścić wszystkich dzieci. Do „Osiemnastki” dowożono przez kolejne lata 50 uczniów, póki na nowym osiedlu nie wybudowano dużej szkoły. Po 32 latach pracy w szkolnictwie i 19 – stu pełnienia funkcji dyrektora w SP 18 mgr Maria Wochowska serdecznie żegnana odeszła na emeryturę. W roku szkolnym 1984/85 funkcję dyrektora objęła Marianna Kiełkowska, która kierowała Szkołą 7 lat. Rok szkolny 1991/92 powitała w SP 18 nowo mianowana dyrektor mgr Maria Piórkowska, kontynuująca tradycje wypracowane przez poprzedniczki, ponadto wpisała Szkołę do elitarnego wówczas Towarzystwa Szkół Twórczych. Od 1 sierpnia 1992 roku dyrektorem Szkoły jest mgr Andrzej Barczak. Nowy dyrektor rozpoczął pracę z przekonaniem, że można reformować szkołę, jeżeli zaufamy nauczycielom i będziemy otwarci na współpracę z rodzicami. Wiosną 1993 roku odbyła się w „Osiemnastce” uroczystość nadania Szkole imienia Kornela Makuszyńskiego. Przybyły delegacje i poczty sztandarowe szkół z innych miast Polski noszących imię Kornela Makuszyńskiego. Wszyscy bawili się na pełnych humoru dziecięcych przedstawieniach. Potem goście zwiedzali szkołę, którą w ostatnich kilku miesiącach odnowiono sposobami gospodarskimi, wyłącznie pracą i nakładem dzieci, rodziców i nauczycieli. Dwadzieścia klas otrzymało kolorowy, pomysłowy i bardzo estetyczny wystrój. Bogactwo inwencji środowiska szkolnego w warunkach partnerstwa, szacunku, potrzeby gospodarowania u siebie pozwoliło realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na bardzo wysokim poziomie. Od września 1993 roku dyrektor szkoły Andrzej Barczak wprowadza obowiązkową naukę języka angielskiego w klasach I – VIII, zajęcia pozalekcyjne i koła przedmiotowe dla każdego dziecka, niezależnie od statusu materialnego rodziców. Wyniki dydaktyczne i wychowawcze uczniów zadecydowały o tym, że w rankingu gazety „Życie na fali” SSP 18 zajęła I miejsce w woj. gdańskim w 1996 roku. Rokrocznie w okresie ferii letnich odnawiany jest budynek i baza szkoły. W 1993 roku wykonano izolację pionową budynku. Rok szkolny 1993/94 to budowa nowoczesnego węzła cieplnego, wybudowanie czytelni, portierni oraz pomieszczenia dydaktyczno – wyrównawczego. W 1995 wykonano boisko do koszykówki i wprowadzono internet do szkoły. W czasie wakacji spontaniczna, aktywna współpraca dyrektora szkoły z rodzicami zaowocowała kapitalnym remontem parteru i pierwszego piętra. Natomiast od roku szkolnego 1996/97 przez trzy kolejne lata, w czasie wakacji remontowano toalety szkolne. W rok 2000 „osiemnastka” weszła z pięknymi, nowoczesnymi sanitariatami. W 2001 roku dokonano remontu kapitalnego stołówki szkolnej i wymiany parkietu w kilku salach lekcyjnych. W 2002 roku został wykonany kapitalny remont sali gimnastycznej i wyłożono kostką wejście przed szkołą. W 2003 roku wykonano kapitalny remont podłogi na I – szym i II – gim piętrze oraz wejście na parterze szkoły. W roku szkolnym 2003/04 fantastyczna pomoc wspaniałych rodziców pozwoliła zbudować od podstaw węzły sanitarne dla dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej. W 2003 roku SSP 18 otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”. Szkoła buduje własne standardy jakości. Jest zdecydowanie od kilku lat na pierwszym miejscu w woj. pomorskim w ogólnopolskim sprawdzianie wiedzy po szóstej klasie i w konkursach przedmiotowych.

Szkoła z klasą jest akcją społeczną dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Akcja ma na celu: zasiać w polskich szkołach nowy sposób myślenia o oświacie, promować zasady wspierające nowoczesną, efektywną edukację, podnoszące jej poziom, oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywiać współpracę szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym.

Program przygotowała „Gazeta Wyborcza”, fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Program finansowany jest przez Agorę SA, wydawcę m.in. „Gazety Wyborczej” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Nasza szkoła zdobyła tytuł i certyfikat „Szkoły z klasą”.

W wakacje 2004 dokonano wymiany podłogi na III piętrze i przede wszystkim główne wejście do szkoły. Główne wejście do budynku szkoły zachęcało, aby pomimo wielu trudności organizować środki finansowe i wykorzystać ferie letnie na wymianę parkietów, malowanie sal, kapitalny remont pomieszczeń kuchni, modernizację schodów, wykonanie nowej płyty boiska szkolnego. Dyrektor szkoły Andrzej Barczak znalazł prężnego sojusznika w działaniach inwestycyjnych w osobie Pani Aleksandry Chodorowskiej przewodniczącej Rady Rodziców. Przełomem w odnawianiu starego budynku szkoły był jubileusz 60 – lecia SP 18. Włodarze miasta i województwa uznali, że czas wesprzeć szkołę w kompleksowej modernizacji. Wpisano naszą szkołę do projektu termomodernizacji z twz. funduszy norweskich z terminem realizacji 2008 rok (wymiana okien, grzejników, nowy dach i elewacja). Jednocześnie dyrektor szkoły czynił intensywne działania, aby w planach miasta Gdyni zaistniała budowa nowej sali gimnastycznej dla 810 uczniów SP 18. Rodzice architekci przygotowali szkolne propozycje. Sukces wydaje się być realny w najbliższych latach. Gdyż władze miasta ogłosiły konkurs na projekt nowoczesnej sali gimnastycznej w SP 18. Jest ogromne oczekiwanie uczniów, rodziców i nauczycieli ale też i nadzieja połączona z radością, że już w 2010 roku zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się w nowej sali gimnastycznej.

Spełniają się marzenia, jeśli są wzmocnione solidną pracą i konsekwencją w dążeniu do celu. 1.09.2010 dr Wojciech Szczurek prezydent Miasta Gdyni i mgr Andrzej Barczak dyrektor szkoły pierwszym dzwonkiem w nowej, kolorowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 18 zainaugurowali rok szkolny 2010/2011.

Boiska sportowe do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej o bezpiecznej nawierzchni służą naszym uczniom, absolwentom i mieszkańcom dzielnicy do późnych godzin wieczornych. Pod płytami boisk umieszczone są zbiorniki na wodę deszczową, która służy do podlewania roślin.

 

 

 

Data dodania: 2019-11-24 23:16:59
Data edycji: 2019-12-06 17:21:25
Ilość wyświetleń: 6267

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej